Zásady ochrany osobních údajů

 Zásady ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení GDPR závazné od 25.5.2018)

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za povinnost a klademe na ni velký důraz. S osobními údaji, kterými jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Níže naleznete přehled o tom, jak s Vašimi údaji nakládáme, jak je chráníme a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.


2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem Vašich osobních údajů je společnost INTERLACTO, spol. s.r.o., se sídlem Koubkova 228/13, 120 00 Praha 2, IČ: 45243701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 5689.

Kontaktní údaje:
Email: interlacto@interlacto.cz
Tel.: + 420 222 515 398

3. ÚČEL, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1 ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby pro odpovídající účely:

3.1.1 Ochrana našich oprávněných zájmů – poskytování informací o složení a užití prodávaných výrobků, případně vyřizování jiných podobných dotazů položených nejčastěji prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo formuláře;

3.1.2 Plnění právních povinností – zajištění bezpečnosti distribuovaných výrobků a určení, výkon nebo obhajoba právních nároků souvisejících s odpovědností za škodu způsobenou vadným výrobkem;

3.1.3 Účely marketingu – zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit.

3.2 ROZSAH ZPRACOVÁNÍ
Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu: 3.2.1 údaje, které nám poskytnete při položení dotazu, případně v rámci další komunikace, nejčastěji se jedná o jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu;

3.2.2 údaje nezbytné pro plnění zákonných povinností, především jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; 3.2.3 údaje pro potřeby marketingu, jedná se zejména o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, poštovní adresu.

3.3 DOBA ZPRACOVÁNÍ
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou a přiměřenou příslušným účelům zpracování v souladu se zákonem.

4. SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
4.1 PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Některé kategorie osobních údajů, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s využíváním softwarových prostředků či ochranu našich oprávněných zájmů. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:

4.1.1 S dalšími společnostmi ze skupiny INTERLACTO, spol. s r. o., a to zejména za účelem nezbytné odborné podpory;

4.1.2 se subjekty spravujícími naše IT systémy a poskytujícími IT služby za účelem využívání softwarových prostředků; • s externími právními zástupci pro ochranu našich oprávněných zájmů; • se státními orgány nebo jinými třetími osobami při plnění povinností dle právních předpisů.

5. ZABEZPEČENÍ DAT
Zavedli jsme a udržujeme přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

6. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ
V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má subjekt údajů tato práva: Právo na přístup k Osobním údajům, což znamená, že subjekt údajů si může kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány. Také má právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhrada administrativních nákladů.

Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že je možné (a nutné) požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Osobní údaje musí být vymazány pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) je odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) je popírána přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu je požadováno jejich zpracování pouze omezit, (iii) Osobní údaje již smluvní strana nepotřebuje pro účely zpracování, (iv) nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování, může mít druhá smluvní strana Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že subjekt údajů má právo získat své Osobní údaje, které poskytl druhé smluvní straně se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, aby tyto údaje byly předány jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů dle čl. 21 Nařízení, což znamená možnost podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Osobních údajů.
Právo na odvolání souhlasu – svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat. Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Veškerá práva, výše uvedená, je možno uplatnit písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla INTERLACTO, spol. s.r.o., či elektronickou formou na e-mailovou adresu: interlacto@interlacto.cz.

7. COOKIES
Pro zlepšení poskytování našich služeb, za účelem zajištění funkčnosti webu, měření návštěvnosti webu, cílení reklamy a pro sociální sítě využíváme na našich webových stránkách soubory cookies. Za cookies se považuje malé množství dat, které prohlížeč uloží do počítače Uživatele. Získáváme údaje o používaném prohlížeči, operačním systému, IP adresu, rozlišení displeje (Google Analytics). Žádný z těchto údajů není spojen s konkrétní osobou a tyto údaje jsou pro nás anonymní. Máte možnost si ve svém prohlížeči nastavit úroveň ochrany používání cookies případně je zcela vypnout.

8. AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na této webové stránce.